นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว

Leave a comment

หากกล่าวถึงกระแสนิยมในปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า กระแสอนุรักษ์นิยมสิ่งแวดล้อมมีผู้สนใจในวงกว้างมาก และมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมมีให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจน เช่น สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยที่ฤดูหนาวที่ผ่านมามีอากาศหนาวกว่าปีก่อนมาก ดังนั้นการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ใหม่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว “ECO-INNOVATIVE TEXTILES”คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยที่การพัฒนานวัตกรรมผ้า สิ่งทอสีเขียวมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากแต่ว่าในขณะนี้ผู้บริโภคให้ความสนใจ หรือกล่าวโดยทั่วไปคือความต้องการมีมากขึ้น และในทางการค้า ตลาดยินดีที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ไม่ว่าด้วยราคาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันสินค้าทั่วไป หรือในราคาที่เท่ากัน ดังนั้นประเทศไทยควรหันมาพัฒนาสินค้านวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น

รีไซเคิล More

Advertisements

สิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Leave a comment

เนื่องด้วยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับการสนับสนุนในการจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลเชิงลึก ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปี 2554 ในปัจจุบันข้อมูลกฎระเบียบฯ ยังมีความจ าเป็นต่อการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่ต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากมาตรการทางด้านกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นับวันมีความจ าเป็นและมีผลต่อแนวโน้มทาง
การค้าในอนาคตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและพลังงาน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศจีน และยังเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการขยายตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
จากมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยโดยรวมในปี 2553 ตลาดส่งออกที่ส าคัญที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออก 1,524.1 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ ตลาดสหภาพยุโรป มีมูลค่าการส่งออก 1,413.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออก 533.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศจีน มีมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าการส่งออก 390.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าหากมีการจัดท าฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศดังกล่าว ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายตัวของการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้มากยิ่งขึ้น More

“Low Carbon Society” แนวทางลดภาวะโลกร้อน

Leave a comment

ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังให้ความ  สนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเริ่มส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลัน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนมีลักษณะเป็นห่วงโซ่ ส่งผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆ โดยปลายห่วงโซ่ที่เกิดขึ้น คือ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลก  เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของมนุษย์ ทำให้  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น เกิดการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกและหิมะที่ปกคลุมภูเขาสูง ทำ  ให้ระดับน้ำทะเลปานกลางสูงขึ้น สร้างความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศทางทะเล และประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่ง  การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นและความไม่แน่นอนของภูมิอากาศทำให้เกษตรการเกิดความยากลำบากในการปลูกพืชผล เป็นต้น

หากเราพิจารณาถึงต้นเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น เราจะพบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมหาศาล จากรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) พบว่าในปี 2009 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจากปี 1973 ถึง 36 % โดยเพิ่มขึ้นจาก 280 PPMV (parts per million by volume) เป็น 387 PPMV โดยประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ตามลำดับ เรื่องที่น่าวิตกคือ ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่น จีน อินเดีย อินโดนีเซีย อียิปต์ อิหร่าน และประเทศไทย มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการที่ประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วใช้การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ More