สิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เนื่องด้วยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้รับการสนับสนุนในการจัดท าโครงการศูนย์ข้อมูลเชิงลึก ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ าปี 2554 ในปัจจุบันข้อมูลกฎระเบียบฯ ยังมีความจ าเป็นต่อการติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่ต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์เนื่องจากมาตรการทางด้านกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน นับวันมีความจ าเป็นและมีผลต่อแนวโน้มทาง
การค้าในอนาคตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและพลังงาน และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศจีน และยังเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการขยายตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้น
จากมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยโดยรวมในปี 2553 ตลาดส่งออกที่ส าคัญที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออก 1,524.1 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ ตลาดสหภาพยุโรป มีมูลค่าการส่งออก 1,413.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออก 533.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศจีน มีมูลค่าการส่งออกมีมูลค่าการส่งออก 390.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าหากมีการจัดท าฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศดังกล่าว ซึ่งจะเอื้อต่อการขยายตัวของการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มได้มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้เกิดการขยายผลข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ต่อเนื่องและทันสมัยในการพัฒนาฐานข้อมูล และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในเชิงรุกทั้งด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางด้านกฎระเบียบ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ของอุตสาหกรรมสิ่งทอละเครื่องนุ่งห่มของไทยยังขาดศูนย์รวบรวมข้อมูลที่ครบวงจร และในขณะเดียวกันสถาบันฯ ยังมีศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาการผลิตตามแนวทาง มาตรการ กฎระเบียบ โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งจะช่วยให้ประกอบการลดการสูญเสียโอกาสในการขยายตลาดในต่างประเทศ โครงการฯ ดังกล่าวของสถาบันฯ จะท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเตรียมความพร้อมและปรับตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อการแข่งขันและรักษาในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

Advertisements