เนคเทค ร่วมกับ ม.เกียวโต และสถาบันสารสนเทศญี่ปุ่นเปิด “ตลาดนัด” บริการสารสนเทศพร้อมกัน เชื่อมโยงเครือข่าย 2 ประเทศ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการกริดภาษาและบริการประจำ กทม. ให้บริการฐานข้อมูลทางภาษาที่หลากหลาย พร้อมให้นักพัฒนาประยุกต์ใช้สำหรับงานวิจัยหรืองานที่ไม่หวังผลกำไร หวังเป็นฐานแพลตฟอร์มบริการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต

 Nectec

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้จัดงานแถลงข่าว “ตลาดนัดบริการสารสนเทศ สำหรับนักไอทียุคใหม่ เปิดบริการ Language Grid และ Service Grid Bangkok Operation Center” ณ อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 ก.พ.54 โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงศ์ ผอ.เนคเทค กล่าวว่า ทางเนคเทคนั้นได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต และ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น (The Nation Intitue of information and Communications Technology of Japan : NICT) ร่วมเปิดบริการตลาดนัดบริการสารสนเทศพร้อมกันทั้ง 2 ประเทศ

ผอ.เนคเทค กล่าวว่า ศูนย์กลางสำหรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงการนี้มี 3 ศูนย์คือ 1. ศูนย์กริดภาษา (Language Grid Bangkok Operation Center) เครื่อข่ายด้านการประมวลผลทางภาษาธรรมชาติ 2. ศูนย์กริดบริการ (Service Grid Bangkok Operation Center) เป็นเทคโนโลยีด้านการบริการ และ3. ศูนย์กริดภาษาเกียวโต (Language Grid Kyoto Operation Center) ซึ่งเป็นความร่วมมือจากญี่ปุ่น

ศูนย์เหล่านี้จะเป็นตัวกลางในการรวบรวมบริการต่างๆ ทั้งที่เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีและสาระดิจิทัลอื่นๆ โดยมีการเชื่อมโยงบริการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้บริการเว็บเซอร์วิส และในอนาคตจะนำไปต่อยอดทั้งในเชิงสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกริดภาษาประจำกรุงเทพฯ นั้น เนคเทคเป็นผู้ดูแลโดยเปิดสำหรับงานวิจัยหรืองานที่ไม่หวังผลกำไรเท่านั้น และจะครอบคลุมถึงการให้บริการทั่วไป รวมถึงการใช้งานภายในองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรด้วย เพื่อให้องค์กรเหล่านี้ได้ติดต่อสื่อสารหลายภาษา ภายในชุมชนหรือโรงเรียน และงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในเรื่องการติดต่อสื่อสารหลายภาษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทางด้าน ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช นักวิจัยอาวุโสเนคเทค ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกริดภาษาและกริดบริการ อธิบายว่า กริดดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการ เพื่อแบ่งปันฐานข้อมูลภาษาและบริการ เกี่ยวกับฐานข้อมูลภาษาจากทั่วโลก โดยเชื่อมต่อระหว่างผู้สนับสนุนฐานข้อมูลกับผู้ใช้งานผ่านทางระบบเว็บเซอร์วิส

“กริดภาษานี้ มุ่งเน้นที่จะเชื่อมโยงบริการทางฐานข้อมูลภาษาอันหลากหลาย ที่เปิดให้บริการโดยองค์กรต่างๆ ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน และพัฒนาโครงสร้างของระบบ ที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้จากหลายองค์กรที่มีฐานข้อมูลแตกต่างกัน” ดร.วิรัชอธิบาย โดยขณะนี้ได้พัฒนาไปหลายภาษาแล้ว อาทิ ฮินดี พม่า ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว เกาหลี อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย ฯลฯ ซึ่งมีปริมาณคำที่มาก สามารถเชื่อมโยง ตลอดจนให้ข้อมูลทางความหมายข้ามภาษา สืบค้นได้ง่าย” 

ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้งานกริดภาษา เพื่อแบ่งปันฐานข้อมูลสำหรับการใช้งาน หรือนำไปพัฒนาระบบต่างๆ ตามความต้องการ รวมถึงการประยุกต์ฐานข้อมูลพจนานุกรมจากคู่ภาษาหนึ่งกับภาษาอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกภาษาให้กับการแปล และความถูกต้องที่มากขึ้น

ผอ.เนคเทค อธิบายเพิ่มเติมว่า ระบบดังกล่าวเป็นแนวทางการออกแบบ และพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นเสมือน “ตลาดกลาง” (Marketplace) ที่รวบรวมข้อมูลและสาระดิจิทัล รวมทั้งเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยกัน มาแปลงและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้บริการ (Platform as a Service) ที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูล และมาตรฐานการประยุกต์ใช้บนโครงสร้างสารสนเทศที่เป็นระบบได้อีกด้วย

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานการศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลต่างๆ เพื่อมาสร้างประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาธุรกิจผ่านเว็บเซอร์วิส เฉพาะกลุ่มวิจัยหรือองค์กรที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://servicegrid-bangkok.org

อย่างไรก็ดี ศูนย์บริการสารสนเทศทั้ง 3 อยู่ภายใต้โครงการ “ดิจิไทซ์ ไทยแลนด์” (Digitized Thailand) โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี สำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างและบริการระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติสำหรับนวัตกรรมและต่อยอดผลงานในอุตสาหกรรมสารสนเทศ.

Advertisements